Bright Green Bow Tie 😊 Գայանե Օհանյան (Gayane Ohanyan): Զվարճալի պատմություն (անգլերենից հայերեն թարգմանություն)

вторник, 17 мая 2016 г.

Զվարճալի պատմություն (անգլերենից հայերեն թարգմանություն)

One day a man went to see his doctor and said to him, ‘I’ve swallowed a horse, doctor, and I feel very ill.’
 The doctor thought for afew seconds and then said, ‘All right, Mr. Lloyd, I’ll help you. Please lie down on this bed.’
 The doctor’s nurse gave the man an injection, the man went to sleep, and the doctor went out quickly to look for a horse in the town.
 After half an hour he found one, borrowed it and took it into his office, so when Mr. Lloyd woke up, it was there in front of him.
 ‘Here’s the horse, Mr. Lloyd,’ the doctor said. ‘I’ve taken it out of your stomach, and it won’t give you any more trouble now.
At first Mr. Lloyd was happy, but then he looked at the horse again and said, ‘But, doctor, my horse was white, and this one’s brown!’

Մի օր մի տղամարդ գնաց տեսնելու իր բժշին և ասաց.
- Ես ձի եմ կուլ տվել և ինձ շատ հիվանդ եմ զգում:
  Բժիշկը մտածեց մի քանի վայրկյան և հետո ասաց.
- Շատ լավ, պարոն Լայոդ, ես կօգնեմ ձեզ: Խնդրում եմ պառկեք այս մահճակալին:
Բուժքույրը ներարկում արեց այդ մարդուն, մարդը քնեց, և բժիշկը դուրս եկավ քաղաք փնտրելու ձի: Կես ժամ հետո նա գտավ մեկին, պարտք վերցրեց և բերեց այն իր գրասենյակ: Այսպիսով, երբ պարոն Լայոդը արթնացավ, ձին իր դիմացն էր:
- Ահա ձին, պարոն Լայոդ, - ասաց բժիշկը - Ես այն վերցրել եմ ձեր ստամոքսից, հիմա այն ձեզ այլևս նեղություն չի տա:
 Սկզբում պարոն Լայոդը ուրախացավ, բայց երբ նա կրկին նայեց ձիուն, ասաց.
- Բայց բժիշկ իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագույն է:

Комментариев нет :

Отправить комментарий